Same Day DeliveryMorgen in huis?   Je hebt nog 10 uur en 13 minuten om te bestellen!
Taal:
 

Uw Bestellijst is leeg
Snelzoeken (gebruik engelse termen):
Zoeken
Uitgebreid Zoeken
 Email :   Wachtwoord :    Log in :: Registreer ::  Wachtwoord kwijt
Uw Garage
Door hier een auto te kiezen wordt het zoeken naar producten voor uw auto makkelijker
Toon producten


CategorieŽn

Bekijk al onze merken

Nieuwe Producten


Bekijk alle nieuwe producten
Bezoek Onze Showroom


Openingstijden:
Maandag:Op afspraak
Dinsdag:12:30 - 18:00
Woensdag:12:30 - 18:00
Donderdag:12:30 - 18:00
Vrijdag:12:30 - 18:00
Zaterdag:10:00 - 17:00

Nieuwsbrief
Uw emailadres:

Inschrijven


Google Virtual Tour

Online Gebruikers:
9011 Niet-geregistreerde klant(en),
2 Geregistreerde klant(en)

Community
Showoff Imports @ Facebook Showoff Imports @ Twitter
Showoff Imports @ Instagram Showoff Imports @ LinkedinProjectDC5.com
A blog about the conversion of our Honda Integra DC5 to a circuit racing monster: ProjectDC5.com

 Ja, we verzenden ook binnen the whole European Union.

U bent hier: Showoff Imports.nl » Help Center

Help Center

 Algemene Voorwaarden
1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Showoff Imports en op alle met Showoff Imports aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Showoff Imports is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Showoff Imports in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Showoff Imports behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Showoff Imports en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Showoff Imports is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiŽle Kopers tot het doen van een aanbod. Showoff Imports is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiŽle Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in ťťn van de volgende omstandigheden:

 • de potentiŽle Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
 • de potentiŽle Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geŽigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Showoff Imports via elektronische weg is verzonden en door Showoff Imports is ontvangen, OF
 • de potentiŽle Koper heeft zijn bestelling per email kenbaar gemaakt aan Showoff Imports

 • 2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
  2.5 Koper en Showoff Imports komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Showoff Imports zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
  2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Showoff Imports garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

  3. Prijzen

  3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. Indien u als dealer ingelogd bent op de Showoff Imports website zullen de prijzen exclusief omzetbelasting weergegeven worden.
  3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite of nieuwsbrief/banner met betrekking tot die speciale aanbieding.
  3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Showoff Imports in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Showoff Imports worden gecorrigeerd.
  3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden u apart in rekening gebracht. De hoogte van de bezorgkosten staat op de orderbevestiting vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

  4. Betaling

  4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • Bankbetaling (handmatige overboeking op onze bankrekening)
 • IDEAL (Internetbankieren voor Postbank, ING, Rabobank, SNS Bank, ABN Amro.)
 • Paypal (Beveiligde service voor creditcardbetalingen)
 • Rembours

 • Showoff Imports kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
  4.2 Showoff Imports hanteert een betalingstermijn van 14 dagen op alle orders. Deze termijn gaat in op het moment van verzending van de orderbevestiging (veelal in de vorm van een email) of factuur.
  4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Showoff Imports is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
  4.4 Bij niet betalen of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
  4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Showoff Imports. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
  4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Showoff Imports bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

  5. Levering en leveringstijd

  5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Showoff Imports ernaar om nationale bestellingen binnen 3 werkdagen op bijbehorend adres af te leveren. Voor internationale bestellingen geldt een levertijd van 7 werkdagen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Showoff Imports kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
  5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dit is altijd een inschatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Exacte levertijd is afhankelijk van derden zoals leveranciers, douane, en transportbedrijven.
  5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient Showoff Imports de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
  5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Producten zijn geleverd zodra de Koper getekend heeft voor ontvangst.
  5.5 De Koper mag het aangeboden pakket weigeren, dit wordt dan retour gestuurd naar Showoff Imports. Gemaakte kosten voor deze weigering zullen op de Koper worden verhaald.

  6. Ruilen en herroepingsrecht

  6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een filiaal geldt dat ruilen of retourneren is toegestaan. De Koper kan het artikel ruilen of krijgt een waardebon met de waarde van de aankoop, uitgezonderd de eventuele verzendkosten.
  Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
  6.2 Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuwstaat zijn, ongebruikt, in de originele verpakking, exact zoals deze ook door Showoff Imports aangeleverd zijn. Retouren dienen te worden voorzien van een omverpakking zodat de artikelverpakking onbeschadigd blijft.
  6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in 6.1 gebruik heeft gemaakt en voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in 6.2, dan draagt Showoff Imports zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

  7. Eigendomsvoorbehoud

  7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Showoff Imports is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
  7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

  8. Garantie en aansprakelijkheid

  8.1 Voor door Showoff Imports geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Showoff Imports hanteert een garantietermijn van 1 jaar.
  8.2 Showoff Imports is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Showoff Imports. Showoff Imports is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  8.3 Indien Showoff Imports, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
  8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Showoff Imports aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is
  8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Showoff Imports behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
  8.6 De Koper is gehouden Showoff Imports te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Showoff Imports mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
  8.7 Het is mogelijk dat Showoff Imports op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Showoff Imports is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
  8.8 De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten een beperkte garantie:

 • Verlichtingsdelen: Geen garantie op condensvorming en gloei/halogeenlampen zelf.
 • Bodystylingsdelen, waaronder alle polyester producten: Geen garantie op pasvorm.

 • 8.9 Alle artikelen verkocht door Showoff Imports zijn voor showgebruik of gebruik in de autosport. Niet alle producten zijn geschikt voor gebruik op de openbare weg en in fabrieksauto's. Showoff Imports is dan ook niet aansprakelijk voor gebruik op de openbare weg, en/of in fabrieksauto's.

  9. Overmacht

  9.1 In geval van overmacht is Showoff Imports niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

  10. Intellectuele eigendom

  10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Showoff Imports, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
  10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.
  10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Showoff Imports, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot het product zelf.

  11. Persoonsgegevens

  11.1 Showoff Imports zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
  11.2 Showoff Imports neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

  12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Showoff Imports of overeenkomsten gesloten met Showoff Imports worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

  13. Annuleringen

  13.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft Showoff Imports het recht de Koper een factuur te sturen van de door Showoff Imports gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-
  13.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per fax, brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door Showoff Imports schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd.

  14. Diversen

  14.1 Showoff Imports is gevestigd te Dongen , De Slof 6 (5107 RJ) en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 18058594. Het BTW-identificatienummer is NL 1407-81-985.B02. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Showoff Imports, De Slof 6, 5107 RJ te Dongen of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
  14.2 Klanten Service (+31(0)162 386890) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: info@showoffimports.nl.
  14.3 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door onze klantenservice.

  Showoff Imports doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.


  Betaalmethodes
  Snel. Veilig. Makkelijk.
    Account Shoppen Algemeen Extra's Dealer
    Mijn Bestellijst
  Persoonsgegevens
  Mijn Bestellingen
  Verlanglijst
  Betaalmethodes
  Verzend Informatie
  Bank Informatie
  Sitemap
  Onze Winkel
  Contact
  Help Center
  Algemene Voorwaarden
  Privacy Verklaring
  Showoff Geschiedenis
  Kadobonnen
  Mailinglist
  Feedback
  Showoff Personeel
  Dealer Informatie
  Dealer Login
  Dealer Netwerk
    Chargespeed  SRS Exhausts  JP Vizage / JP Sport  SHWFF  Innovate Motorsports  EPR Performance  Rota Wheels  Skunk2  Koyorad Racing  STRI  
  7Twenty | AEM | Aerotrenz | Aeroworks | AIT Racing | Apexi | APR Performance | Arospeed | ATI | AutoMeter | AutoR | BC Racing | BCL | Blox | CarbonTrenz | Carcept | Carzone Specials | Chargespeed | Clim Air | Competition Clutch | DC Sports | Depo / TYC / Sonar Lighting | DFI | Enkei | EPR Performance | Extremedimensions | Fiberworx | FRST | Go Fast Bits | GP-Race Racing Products | HEL | HEL Oil Coolers | Hella | HKS | Ibherdesign | Injen | Innovate Motorsports | Invidia | ITZ (Import Trenz) | JCP | JP Vizages | K-Developments | Koyorad Racing | Linney Tuning (GTC Titan) | LTEC Race & Rally Engineering | Maxton Design | McGard | Mechanix Wear | Megan Racing | Meguiars | Motul Oil | Mtrsprt | Mugen | NGK | Nikkei | Nippon tuning | NRG | Odyssey Batteries | Omex Electronics | Panther Bra | Password:JDM | Perrin Performance | QSP Raceware | RDX Automotive | Rota Wheels | RRS Race & Rally Equipment | Seibon Carbon | SHWFF | SI Products | Simoni Racing | SIX Aerodynamics | SIX Performance | Skunk2 | Sparco Racing | SPL-Tuning | Spoon Sports | SRS Exhausts | SRS R60 | StanceParts | STRI Racing | Summit | SuperPro | Takata Racing | Tenzo R | UlterSport | Ultra Racing | Visracing | Vivid | Whiteline | XXR Wheels